اعطای سومین دوره جایزه ملی پوری سلطانی به طرح توسعه مارک ایران